Διάρκεια: 6 μήνες (Ιανουάριος - Ιούνιος 2017) 

  • Παροχή νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο για να τους χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας.
  • Παροχή υποστήριξης σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης
  • Παροχή υποστήριξης σε υποθέσεις μετεγκατάστασης

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες της Δανίας.